Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/1 Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կենտրոնացված կարգով կազմակերպված վառելիքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
The announcement and invitation on the open tender on purchase of fuel supply (procedure code EQ- BMApDzB-20/1 for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об открытой конкурсе под кодом EQ- BMApDzB-20/1 по приобретения топлива для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/1
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կենտրոնացված կարգով կազմակերպված վառելիքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
09132100-բենզին, պրեմիում
09132200-բենզին, ռեգուլյար
09134200-դիզելային վառելիք, ամառային
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
25/11/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
15/10/2019 12:56 - 20/11/2019 11:00
Tenders Opening Date:
25/11/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
12
Lot Name(1)
[1] բենզին, ռեգուլյար 1
Lot Name(2)
[2] բենզին, ռեգուլյար 2
Lot Name(3)
[3] բենզին, ռեգուլյար 3
Lot Name(4)
[4] բենզին, պրեմիում
Lot Name(5)
[5] դիզելային վառելիք, ամառային 1
Lot Name(6)
[6] դիզելային վառելիք, ամառային 2
Lot Name(7)
[7] դիզելային վառելիք, ամառային 3
Lot Name(8)
[8] դիզելային վառելիք, ամառային 4
Lot Name(9)
[9] դիզելային վառելիք, ամառային 5
Lot Name(10)
[10] դիզելային վառելիք, ամառային 6
Lot Name(11)
[11] դիզելային վառելիք, ամառային 7
Lot Name(12)
[12] դիզելային վառելիք, ամառային
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
15/10/2019 14:30
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Рус.rar RU
N/A Հրավեր Հրավեր.rar HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5308146_1.xml N/A EN