Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԱՀԿ մասնագետի ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement of Providing services (procedure code EQ-GHTsDzB-20/6) for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запроса цен (под кодом EQ-GHTsDzB-20/6) приобретениe услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/6
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԱՀԿ մասնագետի ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
50331160-հեռախոսային ցանցերի պահպանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
14/11/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
05/11/2019 14:30 - 09/11/2019 12:00
Tenders Opening Date:
14/11/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
05/11/2019 15:13
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE engl.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок услуг менее10 млн. драмов электронный_Специалист цифровой автоматической телефонной станции.docx RU
N/A Հրավեր Minchev_10mln_GH-carayutyun_E 20-6.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5383033_1.xml N/A EN