Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/5 Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող շենքերի, շինությունների չափագրման /հաշվառման/ ծառայությունների հայտարարւոթյուն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality / EQ-GHTsDzB-20/5/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана / EQ-GHTsDzB-20/5/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/5
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող շենքերի, շինությունների չափագրման /հաշվառման/ ծառայությունների հայտարարւոթյուն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71311360-շենքերի չափագրման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
14/11/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
07/11/2019 11:02 - 09/11/2019 11:00
Tenders Opening Date:
14/11/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
07/11/2019 11:15
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE engl.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ռւս. 10 млн.doc RU
N/A Հրավեր հրավեր ԳՀԾՁԲ 20-5.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5391666_1.xml N/A EN