Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/9 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրավոր թարգմանչական ծառայությունների ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement of Providing translation services (procedure code EQ-GHTsDzB-20/9) for needs of the Мunicipality оf Yerevan
Title (RU):
Объявление об запроса цен (под кодом EQ-GHTsDzB-20/9) приобретениe услуг переводчика для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/9
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրավոր թարգմանչական ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
79531100-գրավոր թարգմանության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
25/11/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
15/11/2019 16:10 - 20/11/2019 12:00
Tenders Opening Date:
25/11/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
15/11/2019 16:22
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE engl.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Электронная-процедура_услуги_Переводчик.docx RU
N/A Հրավեր Carayutyun_elektronayin20-6.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5430039_1.xml N/A EN