Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Նոր կոյուղագծերի /հեղեղատարների, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ կառուցման և գործող ցանցերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on performance works of project documentation(procedure code EQ- BMAShDzB-20/3) for the needs of the Yerevan municipali
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ- BMAShDzB-20/3 по выполнение работ разработки проектно-сметной документации для ужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Նոր կոյուղագծերի /հեղեղատարների, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ կառուցման և գործող ցանցերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
15/01/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
05/12/2019 14:14 - 10/01/2020 11:00
Tenders Opening Date:
15/01/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
12
Lot Name(1)
[1] Ավան վարչական շրջանում կոյուղագծի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] Աջափնյանկ վարչական շրջանում կոյուղագծերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] Արաբկիր վարչական շրջանում կոյուղագծերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(4)
[4] Կենտրոն վարչական շրջանում նոր կոյուղագծի կառուցման և գործող ցանցերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(5)
[5] Էրեբունի վարչական շրջանում նոր կոյուղագծերի, հեղեղատարերի կառուցման և գործող ցանցի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(6)
[6] Դավթաշեն վարչական շրջանում կոյուղագծերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(7)
[7] Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում նոր կոյուղագծերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(8)
[8] Շենգավիթ վարչական շրջանում նոր կոյուղագծի կառուցման և գործող ցանցի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(9)
[9] Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում նոր կոյուղագծի, հեղեղատարի կառուցման և գործող ցանցրի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(10)
[10] Նոր Նորք վարչական շրջանում նոր հեղեղատարի և խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(11)
[11] Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում նոր կոյուղագծի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Lot Name(12)
[12] Նուբարաշեն վարչական շրջանում նոր կոյուղագծերի կառուցման և գործող ցանցրի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
05/12/2019 14:42
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ рус 20-3.docx RU
1 ОБЪЯВЛЕНИЕ /փոփոխություն/ փոփոխություն рус.rar RU
N/A Հրավեր հրավեր -20-3.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5512425_1.xml N/A EN