Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի փողոցներում քարաթափումների կանխարգելման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on performance works of project documentation(procedure code EQ- BMAShDzB-20/11) for the needs of the Yerevan municipali
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ- BMAShDzB-20/11 по выполнение работ разработки проектно-сметной документации для ужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի փողոցներում քարաթափումների կանխարգելման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
22/01/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
09/12/2019 15:08 - 17/01/2020 11:00
Tenders Opening Date:
22/01/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
09/12/2019 15:25
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Электронная-процедура_работы.docx RU
1 Հրավեր հրավեր -20-11.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5527695_1.xml N/A EN