Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՄԵԾԱՄՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Title:
Քիմիական նյութերի ձեռքբերում - 20/4
Title (EN):
Քիմիական նյութերի ձեռքբերում - 20/4
Title (RU):
Քիմիական նյութերի ձեռքբերում - 20/4
CfT Id:
ՄԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/4
CFT Unique ID:
2020/null/4
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Քիմիական նյութերի ձեռքբերում - 20/4
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
24931500-ռենտգեն նկարների եր―ակիչներ
24931600-ռենտգեն նկարների կայունացուցիչներ
33141160-սոնոգել 250,0
33211120-գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու
33211130-Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/
33211150-Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու
33211160-Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու
33211190-Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/
33211200-Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/
33211220-Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ
33211250-U-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/
33211260-Հակաստրեպտոլոիզին-O Anti Streptolysina-O /Հակաստրեպտոլիզին -O որոշման թեսթ-հավաքածու/
33211280-Բրցուցելյոզի որոշման թեսթ-հավաքածու
33211290-Կալիումի որոշման թեսթ-հավաքածու
33211300-Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու
33211310-Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու
33211320-Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու
33211420-Ալանինամինոտրանսֆերալ
33211430-Ալֆա ամիլազա
33211470-Տրոպոնին
33621641-հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ
33691141-թթվածին v03an01
33691159-արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
30/01/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
23/01/2020 21:48 - 25/01/2020 11:00
Tenders Opening Date:
30/01/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
32
Lot Name(1)
[1] Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու
Lot Name(2)
[2] Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/
Lot Name(3)
[3] Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու
Lot Name(4)
[4] Կալիումի որոշման թեսթ-հավաքածու
Lot Name(5)
[5] արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(6)
[6] գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու
Lot Name(7)
[7] Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու
Lot Name(8)
[8] արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(9)
[9] Հակաստրեպտոլոիզին-O Anti Streptolysina-O /Հակաստրեպտոլիզին -O որոշման թեսթ-հավաքածու/
Lot Name(10)
[10] Ալանինամինոտրանսֆերալ
Lot Name(11)
[11] Ալֆա ամիլազա
Lot Name(12)
[12] արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(13)
[13] արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(14)
[14] արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(15)
[15] U-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/
Lot Name(16)
[16] Բրցուցելյոզի որոշման թեսթ-հավաքածու
Lot Name(17)
[17] արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(18)
[18] Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/
Lot Name(19)
[19] Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/
Lot Name(20)
[20] Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ
Lot Name(21)
[21] Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու
Lot Name(22)
[22] Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու
Lot Name(23)
[23] Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու
Lot Name(24)
[24] Տրոպոնին
Lot Name(25)
[25] հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ
Lot Name(26)
[26] հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ
Lot Name(27)
[27] հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ
Lot Name(28)
[28] հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ
Lot Name(29)
[29] սոնոգել 250,0
Lot Name(30)
[30] ռենտգեն նկարների կայունացուցիչներ
Lot Name(31)
[31] ռենտգեն նկարների եր―ակիչներ
Lot Name(32)
[32] թթվածին v03an01
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
23/01/2020 22:26
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Invitation Հրավեր 20_4.rar EN
N/A приглашение Հրավեր 20_4.rar RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20_4.rar HY
N/A Հրավեր Հրավեր 20_4.rar EN
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5705616_1.xml N/A EN