Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/02 Աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերում
Title (EN):
Purchase of evaluation services for technical supervision and seismic vulnerability assessment of work quality
Title (RU):
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПО КАЧЕСТВУ РАБОТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТЕПЕНИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ УЯЗВИМОСТИ ЗДАНИЙ
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/02
CFT Unique ID:
2020/null/2
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351380-սեյսմիկ ծառայություններ
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
26/02/2020 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
18/02/2020 18:53 - 21/02/2020 12:00
Tenders Opening Date:
26/02/2020 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
9
Lot Name(1)
[1] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /Գյումրիի հեռուստաաշտարակ/
Lot Name(2)
[2] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի հարթ տանիք/
Lot Name(3)
[3] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /ԳԵ-290/
Lot Name(4)
[4] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /ԳԵ-126/
Lot Name(5)
[5] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /Տրանսպորտային ծառայության վարչական հատված/
Lot Name(6)
[6] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /Պահակատուն/
Lot Name(7)
[7] սեյսմիկ ծառայություններ /Վանաձոր/
Lot Name(8)
[8] սեյսմիկ ծառայություններ /Իջևան/
Lot Name(9)
[9] սեյսմիկ ծառայություններ /Ամասիա/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
18/02/2020 19:07
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE NOTICE 20_02.docx EN
N/A Приглашение Приглашение 20_02.docx RU
N/A Հրավեր Hraver 20_02.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5812746_1.xml N/A EN