Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/76 Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման ծառյությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/76 Announcement and Invitation for Purchase and Repair of Computer Equipment for the Needs of Kanaker-Zeytun Administrative District of Yerevan
Title (RU):
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/76 Объявление и приглашение на закупку услуг ремонт компьютерной техники для нужд Канакер-Зейтунского административного района Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/76
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման ծառյությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
50311120-համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
50311250-պատճենահանող սարքերի պահպանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
03/03/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/02/2020 11:47 - 27/02/2020 10:00
Tenders Opening Date:
03/03/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] պատճենահանող սարքերի պահպանման ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
19/02/2020 12:05
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE engl.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Электронная-процедура_ремонт техники.docx RU
N/A Հրավեր Carayutyun_elektronayin20-76.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5815533_1.xml N/A EN