Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/03 ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում
Title (EN):
Purchase of services maintenance of vehicles for the needs of TRBNA CJSC
Title (RU):
Приобретение услуг технического обслуживания транспортных средств для нужд ЗАО ТРСА
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/03
CFT Unique ID:
2020/null/3
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
50111170-ավտոմեքենաների պահպանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
28/02/2020 17:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
21/02/2020 16:42 - 23/02/2020 17:00
Tenders Opening Date:
28/02/2020 17:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] ավտոմեքենաների պահպանման ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] ավտոմեքենաների պահպանման ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] ավտոմեքենաների պահպանման ծառայություններ
Lot Name(4)
[4] ավտոմեքենաների պահպանման ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
21/02/2020 16:57
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE NOTICE 20_03.docx EN
N/A Приглашение Приглашение 20_03.docx RU
N/A Հրավեր Hraver 20_03 new.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5832538_1.xml N/A EN