Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/37 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կենտրոն վարչական շրջանի հենապատերի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/37Announcement and Invitation for Procurement of Design Estimates for the Rebuilding of the Center Wall of Kentron District for the Needs of the Municipality of Yerevan
Title (RU):
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/37 Объявление и приглашение на закупку проектно-сметной документации для восстановления участков стены Кентронского района для нужд мэрии Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/37
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կենտրոն վարչական շրջանի հենապատերի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
08/04/2020 11:15
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
26/02/2020 11:32 - 03/04/2020 11:15
Tenders Opening Date:
08/04/2020 11:15
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(2)
[2] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(3)
[3] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(4)
[4] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
26/02/2020 11:43
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Электронная-процедура_работы.docx RU
N/A Հրավեր հրավեր -20-37.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5855033_1.xml N/A EN