Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/32 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջաններում շների զբոսանքի համար առանձնացված թվով 2 զբոսայգիների կազմակերպման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on performance works of project documentation(procedure code EQ-GHAShDzB-20/32) for the needs of the Yerevan municipali
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHAShDzB -20/32 по выполнение работ разработки проектно-сметной документации для ужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/32
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջաններում շների զբոսանքի համար առանձնացված թվով 2 զբոսայգիների կազմակերպման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/03/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/03/2020 16:46 - 15/03/2020 11:00
Tenders Opening Date:
20/03/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում շների զբոսանքի համար առանձնացված զբոսայգու կազմակերպման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում շների զբոսանքի համար առանձնացված զբոսայգու կազմակերպման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
10/03/2020 17:53
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Hraver Rus 2.docx RU
1 Հրավեր հրավեր 20-32.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5920977_1.xml N/A EN