Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/38 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Title (EN):
The announcement and invitation on the open tender of technical supervision (procedure code EQ- BMTsDzB-20/38 for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Обьявление об открытой конкурсе (под кодом EQ- BMTsDzB-20/38) предоставление услуг по техническому надзору для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/38
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
23/04/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/03/2020 12:22 - 18/04/2020 10:00
Tenders Opening Date:
23/04/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Աճառյան 16 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Աճառյան 20 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
11/03/2020 12:26
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ПРИГЛАШЕНИЕ Эл.-процедура_услуги-20-38.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20-38.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5924896_1.xml N/A EN