Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/103 Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/103 Announcement and Invitation for Purchase of Computer Equipment Repair Services for the Needs of Davtashen Administrative District of Yerevan
Title (RU):
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/103 Объявление и приглашение на покупку услуг по ремонту компьютерной техники для нужд Давташенского административного района Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/103
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
50311120-համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
23/03/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/03/2020 13:58 - 18/03/2020 10:00
Tenders Opening Date:
23/03/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
Lot Name(4)
[4] համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
13/03/2020 17:40
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE engl.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Электронная-процедура_ремонт техники.docx RU
N/A Հրավեր Carayutyun_elektronayin20-103.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5937373_1.xml N/A EN