Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04 ծածկագրով Վառելիքի ձեռքբերում
Title (EN):
Supply of Fuel
Title (RU):
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОПЛИВА
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04
CFT Unique ID:
2020/null/6
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04 ծածկագրով Վառելիքի ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
09132100-բենզին, պրեմիում
09132200-բենզին, ռեգուլյար
09134200-դիզելային վառելիք, ամառային
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
10/04/2020 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
01/04/2020 14:11 - 05/04/2020 12:00
Tenders Opening Date:
10/04/2020 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] բենզին, պրեմիում
Lot Name(2)
[2] բենզին, ռեգուլյար
Lot Name(3)
[3] դիզելային վառելիք, ամառային
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
01/04/2020 14:47
Date of Awarding:
06/05/2020 09:02

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Notice NOTICE 20-04.doc EN
N/A Приглашение Приглашение 20-04.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20-04.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6006360_1.xml N/A EN