Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 Ուժային տրանսֆորմատորների և գերլարման սահմանափակիչների ձեռքբերում
Title (EN):
Acquisition of power transformers and overvoltage limiters
Title (RU):
Приобретение силовых трансформаторов и ограничителей перенапряжения
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05
CFT Unique ID:
2020/null/7
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերության կարիքների համար Ուժային տրանսֆորմատորների և գերլարման սահմանափակիչների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
31211500-գերլարման սահմանափակիչներ
31221500- սնդիկային ռելեներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/05/2020 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/05/2020 11:14 - 16/05/2020 12:00
Tenders Opening Date:
21/05/2020 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] տրանսֆորմատոր հոսանքիТМГ-25/6
Lot Name(2)
[2] տրանսֆորմատոր հոսանքի ТМГ-25/10
Lot Name(3)
[3] գերլարման սահմանափակիչներ ՕՊՆ-6
Lot Name(4)
[4] գերլարման սահմանափակիչներ ՕՊՆ-10
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
13/05/2020 15:21
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE NOTICE 20-05+.doc EN
N/A Приглашение Приглашение 20-05+.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20-05+.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6126373_1.xml N/A EN