Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/166 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերման հայատարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality / EQ-GHTsDzB-20/166/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана / EQ-GHTsDzB-20/166/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/166
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերման հայատարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
50531140-փորձաքննության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
25/05/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
15/05/2020 12:12 - 20/05/2020 11:00
Tenders Opening Date:
25/05/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
15/05/2020 12:30
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ рус 20-166.docx RU
N/A Հրավեր հրավեր 20-166.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6134361_1.xml N/A EN