Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ՀԲՄԾՁԲ-20/1 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Title (EN):
The announcement and invitation on the open tender of technical supervision (procedure code EQ- HBMTsDzB-20/1 for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Обьявление об срочной открытой конкурсе (под кодом EQ- HBMTsDzB-20/1) предоставление услуг по техническому надзору для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ՀԲՄԾՁԲ-20/1
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
01/06/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
15/05/2020 17:38 - 27/05/2020 10:00
Tenders Opening Date:
01/06/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
15/05/2020 17:43
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ПРИГЛАШЕНИЕ Эл.-процедура_услуги-20-1.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20-1.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6136075_1.xml N/A EN