Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/133 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի փողոցների, բակային տարածքների և մայթերի ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման, փողոցների ճաքալցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Title (EN):
The announcement and invitation on the open tender of technical supervision (procedure code EQ- GhTsDzB-20/133 for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Обьявление об открытой конкурсе (под кодом EQ- GhTsDzB-20/133) предоставление услуг по техническому надзору для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/133
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի փողոցների, բակային տարածքների և մայթերի ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման, փողոցների ճաքալցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
27/05/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/05/2020 16:39 - 22/05/2020 10:00
Tenders Opening Date:
27/05/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
13
Lot Name(1)
[1] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(4)
[4] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(5)
[5] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(6)
[6] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(7)
[7] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(8)
[8] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(9)
[9] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(10)
[10] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(11)
[11] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(12)
[12] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(13)
[13] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
19/05/2020 16:47
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Эл.-процедура_услуги-.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20-133.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6144933_1.xml N/A EN