Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՆԻԿՈԼԱՅ ՆԱՍԻԲՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Title:
Դեղորայք և պատվաստանյութեր-27
Title (EN):
Medicine and vaccines-27
Title (RU):
Лекарство и вакцины-27
CfT Id:
ՆԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/16
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերում 2020թ.-ի կարիքների համար
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
24311530-ջրածնի պերօքսիդ
33611110-ալյումինիումի հիդրօքսիդ + մագնեզիումի հիդրօքսիդ a02aa04 a02ab01 g04bx01
33611310-ինսուլին
33621150-ֆիտոմենադիոն b02ba01
33621740-ամլոդիպին c08ca01
33621767-իզոսորբիդի մոնոնիտրատ
33631260-յոդ D08AG03
33651111-ամօքսիցիլին j01ca04
33651253-տամօքսիֆեն l02ba01
33661115-բուպիվակային n01bb01
33671129-նիտրոֆուրալ, տետրակային (տետրակայինի հիդրոքլորիդ), ֆենազոն S02DA30
33691136-նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03
33691138-գլյուկոզ b05cx01, v04ca02, v06dc01
33691153-բարիումի սուլֆատ v08ba, v08ba01, v08ba02
33691176-այլ դեղորայք
33691213-լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ (լակտոբացիլուս ացիդոֆիլուս, բիֆիդոբակտերիում անիմալիս) -A07FA01
33691221-ադենոզինեռֆոսֆատի նատրիում-C01EB
33691227-պոլիվինիլպիրոլիդոն, նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի հիդրոկարբոնատ B05AA
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
10/06/2020 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
02/06/2020 21:50 - 05/06/2020 12:00
Tenders Opening Date:
10/06/2020 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
27
Lot Name(1)
[1] Լևոբուպիվակային
Lot Name(2)
[2] Նատրիումի օքսիբուտիրատ
Lot Name(3)
[3] Պոլիվինիլպիրոլիդոն, նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), մագնեզիումի քլորիդ (մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ), նատրիումի հիդրոկարբոնատ
Lot Name(4)
[4] Պոլիվինիլպիրոլիդոն, նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), մագնեզիումի քլորիդ (մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ), նատրիումի հիդրոկարբոնատ
Lot Name(5)
[5] Բուպիվակային 0.75%-2մլ
Lot Name(6)
[6] Պրոպաֆենոն
Lot Name(7)
[7] Դեքստրոզ, կալիումի քլորիդ
Lot Name(8)
[8] Ֆիտոմենադիոն
Lot Name(9)
[9] Տամօքսիֆեն 20մգ
Lot Name(10)
[10] Յոդի սպիրտային լծթ 5% - 1լ
Lot Name(11)
[11] Ջրածնի պերօքսիդ 33% (Պերհիդրոլ)
Lot Name(12)
[12] Նիտրոֆուրալ
Lot Name(13)
[13] Նիտրոֆուրալ, քսուք
Lot Name(14)
[14] Բեկլոմետազոն ցողացիր
Lot Name(15)
[15] Դոբուտամին 250մգ/5մլ
Lot Name(16)
[16] Գլիցերոլ
Lot Name(17)
[17] Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ
Lot Name(18)
[18] Ադենոզին 6մգ / 1մլ
Lot Name(19)
[19] Ադենոզին 10մգ / 2մլ
Lot Name(20)
[20] Ցիստոն
Lot Name(21)
[21] Լակտոբացիլուս ացիդոֆիլլուս 3 Մլրդ, Լակտոբացիլուս ռամնոզուս GG-1Մլրդ, Բիֆիդոբակտերիում լոնգում -1Մլրդ, Բիֆիդոբակտերիում բիֆիդում -1Մլրդ, Բիֆիդոբակտերիում լակտիս -1 Մլրդ, Ինուլին ֆրուկտոօլիգոսախարիդներ-150 մգ
Lot Name(22)
[22] Բարիումի սուլֆատ 100 գր
Lot Name(23)
[23] Ամօքսիցիլին
Lot Name(24)
[24] Իզոսորբիդ մոնոնիտրատ
Lot Name(25)
[25] Ամլոդիպին, լոզարտան
Lot Name(26)
[26] Ինսուլին մարդու իզոֆան (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ)
Lot Name(27)
[27] Սևոֆլուրան
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
02/06/2020 22:01
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE ON PRICE QUOTATION Apranq_GH_E_Eng.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК Электронная-процедура_товары_лекарство.docx RU
N/A Հրավերի փաթեթ Apranq_elektronayin_Deghorayq.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6185741_1.xml N/A EN