Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայկական ատոմային էլեկտրակայան ՓԲԸ
Title:
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար մետաղների և գունավոր մետաղների ձեռքբերում:
Title (EN):
Purchase of metals and non-ferrous metals for the needs of «HAEK» CJSC.
Title (RU):
Приобретение металлов и цветных металлов для нужд ЗАО «ААЭК».
CfT Id:
ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-71/20
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Մետաղներ և գունավոր մետաղներ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
44112761-շվելեր
44118300-թիթեղ` մետաղական, 2 մմ
44118310-պողպատե թիթեղ
44163180-պողպատե խողովակ
44163200-խողովակների միացման մասեր
44211420-հենարաններ
44311130-մետաղական ցանցեր
44311160-մետաղաձողեր
44331300-մետաղալարեր
44331400-պրոֆիլներ
44531100-պտարուրակավոր ամրացնող դետալներ
44531180-մանեկ
44531190-երկաթե կամ պողպատե պարուրակավոր ապրանքներ
44531192-երկաթե ժապավեն
44531220-տափօղակներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
10/06/2020 14:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
03/06/2020 11:14 - 05/06/2020 14:00
Tenders Opening Date:
10/06/2020 14:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
130
Lot Name(1)
[1] ամրան
Lot Name(2)
[2] ամրան
Lot Name(3)
[3] ամրան
Lot Name(4)
[4] անկյունակ
Lot Name(5)
[5] անկյունակ
Lot Name(6)
[6] անկյունակ
Lot Name(7)
[7] շվելեր
Lot Name(8)
[8] շվելեր
Lot Name(9)
[9] շվելեր
Lot Name(10)
[10] շվելեր
Lot Name(11)
[11] շվելեր
Lot Name(12)
[12] շվելեր
Lot Name(13)
[13] ժապավեն
Lot Name(14)
[14] շերըապողպատ
Lot Name(15)
[15] շերտապողպատ
Lot Name(16)
[16] թիթեղ
Lot Name(17)
[17] թիթեղ
Lot Name(18)
[18] թիթեղ
Lot Name(19)
[19] թիթեղ
Lot Name(20)
[20] թիթեղ
Lot Name(21)
[21] թիթեղ
Lot Name(22)
[22] թիթեղ
Lot Name(23)
[23] թիթեղ
Lot Name(24)
[24] թիթեղ
Lot Name(25)
[25] թիթեղ
Lot Name(26)
[26] թիթեղ
Lot Name(27)
[27] թիթեղ
Lot Name(28)
[28] մետաղական ցանցեր
Lot Name(29)
[29] մետաղական ցանցեր
Lot Name(30)
[30] մետաղալարեր
Lot Name(31)
[31] անկեռ-գամասեղ
Lot Name(32)
[32] անկեռ-գամասեղ
Lot Name(33)
[33] անկեռ-գամասեղ
Lot Name(34)
[34] անկեռ-գամասեղ
Lot Name(35)
[35] հեղյուս
Lot Name(36)
[36] հեղյուս
Lot Name(37)
[37] հեղյուս
Lot Name(38)
[38] հեղյուս
Lot Name(39)
[39] հեղյուս
Lot Name(40)
[40] հեղյուս
Lot Name(41)
[41] հեղյուս
Lot Name(42)
[42] հեղյուս
Lot Name(43)
[43] հեղյուս
Lot Name(44)
[44] հեղյուս
Lot Name(45)
[45] հեղյուս
Lot Name(46)
[46] հեղյուս
Lot Name(47)
[47] հեղյուս
Lot Name(48)
[48] հեղյուս
Lot Name(49)
[49] հեղյուս
Lot Name(50)
[50] հեղյուս
Lot Name(51)
[51] հեղյուս
Lot Name(52)
[52] հեղյուս
Lot Name(53)
[53] հեղյուս
Lot Name(54)
[54] հեղյուս
Lot Name(55)
[55] հեղյուս
Lot Name(56)
[56] հեղյուս
Lot Name(57)
[57] հեղյուս
Lot Name(58)
[58] հեղյուս
Lot Name(59)
[59] հեղյուս
Lot Name(60)
[60] հեղյուս
Lot Name(61)
[61] հեղյուս
Lot Name(62)
[62] հեղյուս
Lot Name(63)
[63] հեղյուս
Lot Name(64)
[64] հեղյուս
Lot Name(65)
[65] հեղյուս
Lot Name(66)
[66] հեղյուս
Lot Name(67)
[67] հեղյուս
Lot Name(68)
[68] հեղյուս
Lot Name(69)
[69] հեղյուս
Lot Name(70)
[70] մանեկ
Lot Name(71)
[71] մանեկ
Lot Name(72)
[72] մանեկ
Lot Name(73)
[73] մանեկ
Lot Name(74)
[74] մանեկ
Lot Name(75)
[75] մանեկ
Lot Name(76)
[76] մանեկ
Lot Name(77)
[77] մանեկ
Lot Name(78)
[78] մանեկ
Lot Name(79)
[79] մանեկ
Lot Name(80)
[80] մանեկ
Lot Name(81)
[81] մանեկ
Lot Name(82)
[82] մանեկ
Lot Name(83)
[83] մանեկ
Lot Name(84)
[84] մանեկ
Lot Name(85)
[85] մանեկ
Lot Name(86)
[86] տափօղակներ
Lot Name(87)
[87] տափօղակներ
Lot Name(88)
[88] տափօղակներ
Lot Name(89)
[89] տափօղակներ
Lot Name(90)
[90] տափօղակներ
Lot Name(91)
[91] տափօղակներ
Lot Name(92)
[92] տափօղակներ
Lot Name(93)
[93] տափօղակներ
Lot Name(94)
[94] տափօղակներ
Lot Name(95)
[95] տափօղակներ
Lot Name(96)
[96] տափօղակներ
Lot Name(97)
[97] տափօղակ զսպանակավոր
Lot Name(98)
[98] տափօղակ զսպանակավոր
Lot Name(99)
[99] տափօղակ զսպանակավոր
Lot Name(100)
[100] տափօղակ զսպանակավոր
Lot Name(101)
[101] տափօղակ զսպանակավոր
Lot Name(102)
[102] տափօղակ զսպանակավոր
Lot Name(103)
[103] տափօղակ զսպանակավոր
Lot Name(104)
[104] անկյունակ
Lot Name(105)
[105] անկյունակ
Lot Name(106)
[106] ամրան
Lot Name(107)
[107] թիթեղ
Lot Name(108)
[108] թիթեղ
Lot Name(109)
[109] պողպատե խողովակ
Lot Name(110)
[110] պողպատե խողովակ
Lot Name(111)
[111] պողպատե խողովակ
Lot Name(112)
[112] անկյունակ
Lot Name(113)
[113] անկյունակ
Lot Name(114)
[114] անկյունակ
Lot Name(115)
[115] անկյունակ
Lot Name(116)
[116] պողպատե խողովակ
Lot Name(117)
[117] պողպատե խողովակ
Lot Name(118)
[118] պողպատե խողովակ
Lot Name(119)
[119] բլոկ զսպանակավոր կախովի
Lot Name(120)
[120] բլոկ զսպանակավոր հենարանային
Lot Name(121)
[121] կցորդիչ միացնող
Lot Name(122)
[122] անցում
Lot Name(123)
[123] եռաբաշխիկ հավասարանցումային
Lot Name(124)
[124] արտուղում
Lot Name(125)
[125] արտուղում
Lot Name(126)
[126] պողպատե խողովակ
Lot Name(127)
[127] թիթեղ
Lot Name(128)
[128] թիթեղ
Lot Name(129)
[129] թիթեղ
Lot Name(130)
[130] թիթեղ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
03/06/2020 11:56
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE 71/20 Apranq_elektronayin-ENG.docx Purchase of metals and non-ferrous metals for the needs of «HAEK» CJSC. EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ HAEK-GHAPDzB-71/20 Электронная-процедура_товары_RUS.docx Приобретение металлов и цветных металлов для нужд ЗАО «ААЭК». RU
N/A Հայտարարություն և հրավեր ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-71/20 Apranq_elektronayin_HAY.doc «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար մետաղների և գունավոր մետաղների ձեռքբերում: HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6186604_1.xml N/A EN