Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ախտորոշման սարքերի ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-7/42:
Title (EN):
ANNOUNCEMENT ABOUT A PRICING REQUEST. Pricing request code: HH PN-GHAPDZB-20-7/42.
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН. Шифр запроса цен: МО РА-ГХАПДЗБ-20-7/42.
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-7/42
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ախտորոշման սարքերի ձեռքբերում:
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33121240-ախտորոշման սարքեր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
11/06/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
03/06/2020 11:58 - 06/06/2020 10:00
Tenders Opening Date:
11/06/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] 1 ախտորոշման սարքեր /Պեստիցիդների որոշման համակարգ/
Lot Name(2)
[2] 2 ախտորոշման սարքեր /Ազոտ օրգանական և սպիտակուցների որոշման սարք/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
03/06/2020 12:06
Date of Awarding:
09/07/2020 17:19

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT ABOUT A PRICING REQUEST. Pricing request code: "HH PN-GHAPDZB-20-7/42". Հրավեր.doc ANNOUNCEMENT ABOUT A PRICING REQUEST. Pricing request code: "HH PN-GHAPDZB-20-7/42". EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН. Шифр запроса цен: “МО РА-ГХАПДЗБ-20-7/42”. Հրավեր.doc ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН. Шифр запроса цен: “МО РА-ГХАПДЗБ-20-7/42”. RU
N/A ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ: Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/42»: Հրավեր.doc ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ: Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/42»: HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6187418_1.xml N/A EN