Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային կշեռքների, թթվադիմացկուն կոստյումների, չափիչ սարքերի և ռեագենտների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/41
Title (EN):
ANNOUNCEMENT ABOUT A PRICING REQUEST. Pricing request code: HH PN-GHAPDZB-20-7/41.
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН. Шифр запроса цен: МО РА-ГХАПДЗБ--20-7/41.
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/41
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային կշեռքների, թթվադիմացկուն կոստյումների, չափիչ սարքերի և ռեագենտների ձեռքբերում:
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
18111520-թթվադիմացկուն կոստյում
33691380-ռեագենտների ― ֆիլտրերի հավաքածու
38311100-էլեկտրոնային կշեռքներ ― պարագաներ
38411200-ջերմաչափեր
38411400-խոնավաչափեր
38421190-մածուցիկության չափիչներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
11/06/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
03/06/2020 13:06 - 06/06/2020 11:00
Tenders Opening Date:
11/06/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
6
Lot Name(1)
[1] 1 Էլեկտրոնային կշեռքներ և պարագաներ /Կշեռք էլեկտրոնային/
Lot Name(2)
[2] 2 Թթվադիմացկուն կոստյում /Մասնագիտացված հագուստ/
Lot Name(3)
[3] 3 Մածուցիկության չափիչներ /Դոզատոր տարայի/
Lot Name(4)
[4] 4 Խոնավաչափեր /Ձեռքի էլեկտրոնային խոնավաչափ/
Lot Name(5)
[5] 5 Ջերմաչափեր /Սննդի էլեկտրոնային ջերմաչափ/
Lot Name(6)
[6] 6 Ռեագենտների և ֆիլտրերի հավաքածու /Ռեագենտների և ֆիլտրերի հավաքածու/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
03/06/2020 13:22
Date of Awarding:
08/07/2020 08:39

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT ABOUT A PRICING REQUEST Pricing request code: "HH PN NTAD-GHAPDZB-20-7/41". Հրավեր-20-7.41 10-.doc ANNOUNCEMENT ABOUT A PRICING REQUEST Pricing request code: "HH PN NTAD-GHAPDZB-20-7/41". EN
2 corrected ANNOUNCEMENT Հրավեր-20-7.41 10-.doc corrected ANNOUNCEMENT EN
3 исправленное приглашение Հրավեր-20-7.41 10-.doc исправленное приглашение RU
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН Шифр запроса цен: “МО РА ДМТО-ГХАПДЗБ-20-7/41”. Հրավեր-20-7.41 10-.doc ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН Шифр запроса цен: “МО РА ДМТО-ГХАПДЗБ-20-7/41”. RU
N/A ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային կշեռքների, թթվադիմացկուն կոստյումների, չափիչ սարքերի և ռեագենտների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/41 Հրավեր-20-7.41 10-.doc ՀՀ ՊՆ կարիքների համար էլեկտրոնային կշեռքների, թթվադիմացկուն կոստյումների, չափիչ սարքերի և ռեագենտների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/41 HY
1 հրավեր շտկված Հրավեր-20-7.41 10-.doc հրավեր շտկված HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6188113_1.xml N/A EN