Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Title:
ԵՊՀ մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Repair work of the buildings of the YSU Foundation
Title (RU):
Ремонтные работы корпусов фонда "ЕГУ"
CfT Id:
ԵՊՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/102
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611100-կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/08/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/07/2020 15:20 - 12/08/2020 11:00
Tenders Opening Date:
17/08/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
06/07/2020 15:35
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ԵՊՀ մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքների հրավեր անգլերեն Hraver EPH veranorogum I Eng.docx ԵՊՀ մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքների հրավեր անգլերեն EN
N/A ԵՊՀ մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքների հրավեր հայերեն Hraver EPH veranorogum I Arm.docx ԵՊՀ մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքների հրավեր հայերեն HY
N/A ԵՊՀ մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքների հրավեր ռուսերեն Hraver EPH veranorogum I Rus.docx ԵՊՀ մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքների հրավեր ռուսերեն RU
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6285131_1.xml N/A EN