Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-20/42 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Title (EN):
Announcement on purchase of technical supervision (procedure code EQ-GHKHTsDzB-20/42) for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запроса цен (под кодом EQ-GHKHTsDzB-20/42) предоставление услуг по техническому надзору для нужд Мэрии
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-20/42
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/07/2020 15:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/07/2020 14:46 - 12/07/2020 15:00
Tenders Opening Date:
17/07/2020 15:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
11
Lot Name(1)
[1] Կենտրոն վարչական շրջանի Աբովյան 26 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] Կենտրոն վարչական շրջանի Տպագրիչների 8 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] Կենտրոն վարչական շրջանի Դեմիրճյան 40 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(4)
[4] Կենտրոն վարչական շրջանի Քաջազնունի 8 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(5)
[5] Կենտրոն վարչական շրջանի Նար-Դոս 4 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգմա աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(6)
[6] Կենտրոն վարչական շրջանի Ա. Պետրոսյան 6 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(7)
[7] Կենտրոն վարչական շրջանի Հանրապետության 71 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(8)
[8] Կենտրոն վարչական շրջանի Նար-Դոս 36ա բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(9)
[9] Կենտրոն վարչական շրջանի Մաշտոցի 6 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(10)
[10] Կենտրոն վարչական շրջանի Խորենացի 20 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(11)
[11] Կենտրոն վարչական շրջանի Պարոնյան 11 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
10/07/2020 14:57
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ПРИГЛАШЕНИЕ приглашение 20-42.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20-42.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6304195_1.xml N/A EN