Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Մեղրիի համայնքապետարան
Title:
ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի կարիքների համար Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄ-ՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Performance of works for needs of Meghri municipality
Title (RU):
Выполнение работ для нужд Мегринского муниципалитета
CfT Id:
ՍՄ-ՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4
CFT Unique ID:
2020/null/6
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի կարիքների համար Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45231187-սալահատակման ― ասֆալտապատման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
27/07/2020 16:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/07/2020 16:43 - 22/07/2020 16:00
Tenders Opening Date:
27/07/2020 16:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
10/07/2020 16:52
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Eng BM-ashxatanq_E_Eng.doc EN
N/A Рус примерная форма объявления и приглашения о закупке работ (применимо к процедурам закупок, организуемым в электронном виде).docx RU
N/A Ծավալաթերթ Ծավալաթերթ.xlsx HY
N/A Հրավեր Ashxatanq_elektronayin.doc HY
N/A Նախագիծ Նախագիծ.rar HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6305253_1.xml N/A EN