Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքապետարան
Title:
Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար Օրբելի եղբայրների հրապարակի և հրապարակի շատրվանի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր ։
Title (EN):
Petition for the needs of Tsakhkadzor Municipality Օր Announcement of acquisition of capital repairs of Orbeli Brothers Square Square Fountain
Title (RU):
Приглашение для нужд муниципалитета Цахкадзора։ Приглашение к братьям Орбели Squareրապար Площадь շատ Площадь Фонтан վերանորոգ Объявление.
CfT Id:
ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/08
CFT Unique ID:
2020/null/7
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Շատրվաններ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45111460-լանդշաֆտային աշխատանքներ պուրակների համար
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/07/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/07/2020 17:40 - 15/07/2020 11:00
Tenders Opening Date:
20/07/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
10/07/2020 17:39
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Petition for the needs of Tsakhkadzor Municipality Օր Announcement of acquisition of capital repairs of Orbeli Brothers Square Square Fountain Անգլերեն.docx Petition for the needs of Tsakhkadzor Municipality Օր Announcement of acquisition of capital repairs of Orbeli Brothers Square Square Fountain EN
N/A Приглашение для нужд муниципалитета Цахкадзора։ Приглашение к братьям Орбели Squareրապար Площадь շատ Площадь Фонтан վերանորոգ Объявление. Հրավեր ռուս..zip Приглашение для нужд муниципалитета Цахкадзора։ Приглашение к братьям Орбели Squareրապար Площадь շատ Площадь Фонтан վերանորոգ Объявление. RU
N/A Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար Օրբելի եղբայրների հրապարակի և հրապարակի շատրվանի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր ։ Հրավեր հայերեն.zip Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար Օրբելի եղբայրների հրապարակի և հրապարակի շատրվանի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր ։ HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6305613_1.xml N/A EN