Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-20/47 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Ավան վարչական շրջանի մայրուղիների և փողոցների վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on purchase of technical supervision (procedure code EQ-GHTsDzB-20/47) for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запроса цен (под кодом EQ-GHTsDzB-20/47) предоставление услуг по техническому надзору для нужд Мэрии
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-20/47
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Ավան վարչական շրջանի մայրուղիների և փողոցների վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/07/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/07/2020 15:14 - 16/07/2020 11:00
Tenders Opening Date:
21/07/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
13/07/2020 15:24
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ приглашение 20-47.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20-47.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6310755_1.xml N/A EN