Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Title:
Տպագրական աշխատանքներ
Title (EN):
priprinting works
Title (RU):
типографских работы
CfT Id:
ՃՇՀԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/02
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
համալսարանի կարքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Single Source
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
79810000-տպագրական ծառայություններ
79820000-տպագրությանն առնչվող ծառայություններ
79821190-ձեռնարկների ― բրոշյուրների տպագրման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
06/08/2020 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Tenders Opening Date:
06/08/2020 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
10
Lot Name(1)
Գծագրության երկրաչափական աշխատանքների տետր 1
Lot Name(2)
Գծագրության երկրաչափական աշխատանքների տետր 2
Lot Name(3)
Քոլեջի ուսանողական տոմսերի տպագրություն
Lot Name(4)
A4 Մուտքի մատյանների տպագրություն և կազմի կազմարարություն
Lot Name(5)
A3 դպրոցի մատյանի տպագրություն և կազմարարություն
Lot Name(6)
ԱԱՀ նիստերի արձանագրությունների մատյան
Lot Name(7)
Դպրոցի պայմանագիր
Lot Name(8)
Մեթոդական Ա. Մարտիրոսյան
Lot Name(9)
Մեթոդական Լ. Լևոնյան
Lot Name(10)
Դպրոցի անձնական գործ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
03/08/2020 13:27
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A printing works tpagr Eng.doc EN
N/A типографских работы примерная форма+ .doc RU
N/A Տպագրական աշխատանքներ Ashxatanq_elektronayin tpagrutyun.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6385497_1.xml N/A EN