Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11 Շինանյութերի ձեռքբերում
Title (EN):
Acquisition of construction materials
Title (RU):
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД ЗАО ТРСА
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Շինանյութերի ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
44111200-ցեմենտ
44111400-կախովի առաստաղ
44111412-ներկ, շինարարական
44111414-ներկ` լատեքսային
44111417-նախաներկ
44112110-ծածկեր
44112170-լինոլեում
44112252-իզոգամ
44112730-կտրող սկավառակ
44118300-թիթեղ` մետաղական, 2 մմ
44163180-պողպատե խողովակ
44192700-ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար
44221100-պատուհաններ
44221140-դռներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
14/09/2020 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
07/09/2020 10:31 - 09/09/2020 12:00
Tenders Opening Date:
14/09/2020 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
19
Lot Name(1)
[1] դռներ
Lot Name(2)
[2] պատուհաններ
Lot Name(3)
[3] ներկ` լատեքսային
Lot Name(4)
[4] ներկ` լատեքսային
Lot Name(5)
[5] կախովի առաստաղ
Lot Name(6)
[6] ծածկեր
Lot Name(7)
[7] ներկ, շինարարական /ներկ սպիտակ ПФ115/
Lot Name(8)
[8] նախաներկ /նախաներկ ГФ021 կարմիր/
Lot Name(9)
[9] նախաներկ /ГФ021 մոխրագույն/
Lot Name(10)
[10] նախաներկ /ГФ021 մոխրագույն/
Lot Name(11)
[11] ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար
Lot Name(12)
[12] ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար
Lot Name(13)
[13] իզոգամ
Lot Name(14)
[14] պողպատե խողովակ
Lot Name(15)
[15] թիթեղ` մետաղական
Lot Name(16)
[16] լինոլեում
Lot Name(17)
[17] ցեմենտ
Lot Name(18)
[18] կտրող սկավառակ
Lot Name(19)
[19] կտրող սկավառակ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
07/09/2020 10:47
Date of Awarding:
12/10/2020 10:11

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE NOTICE 20_11.doc EN
N/A Приглашение Приглашение 20_11.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 20_11.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6480297_1.xml N/A EN