Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ճտքավոր կոշիկների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ-ՀՄԱԱՊՁԲ-20-7/2:
Title (EN):
NOTICE ON BUYS FROM ONE PERSON DUE TO URGENCY. Code of the procedure: "HH PN-HMAAPDZB-20-7/2".
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗАКУП ОТ ОДНОГО ЛИЦА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ СРОЧНОСТЬЮ. Шифр запроса цен: “МО РА-ХМААПДЗБ-20-7/2”.
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ-ՀՄԱԱՊՁԲ-20-7/2
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ճտքավոր կոշիկների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Single Source
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
18811210-ճտքավոր կոշիկներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
06/10/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Tenders Opening Date:
06/10/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
5
Lot Name(1)
[1] 1 Ճտքավոր կոշիկներ /Կոշիկ ճտքավոր/
Lot Name(2)
[2] 2 Ճտքավոր կոշիկներ /Կոշիկ ճտքավոր/
Lot Name(3)
[3] 3 Ճտքավոր կոշիկներ /Կոշիկ ճտքավոր/
Lot Name(4)
[4] 4 Ճտքավոր կոշիկներ /Կոշիկ ճտքավոր/
Lot Name(5)
[5] 5 Ճտքավոր կոշիկներ /Կոշիկ ճտքավոր/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
01/10/2020 15:45
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE ON BUYS FROM ONE PERSON DUE TO URGENCY Code of the procedure: "HH PN-HMAAPDZB-20-7/2". Հրավեր.doc NOTICE ON BUYS FROM ONE PERSON DUE TO URGENCY Code of the procedure: "HH PN-HMAAPDZB-20-7/2". EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗАКУП ОТ ОДНОГО ЛИЦА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ СРОЧНОСТЬЮ Шифр запроса цен: “МО РА-ХМААПДЗБ-20-7/2”. Հրավեր.doc ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗАКУП ОТ ОДНОГО ЛИЦА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ СРОЧНОСТЬЮ Шифр запроса цен: “МО РА-ХМААПДЗБ-20-7/2”. RU
N/A ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ճտքավոր կոշիկների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ-ՀՄԱԱՊՁԲ-20-7/2: Հրավեր.doc ՀՀ ՊՆ կարիքների համար ճտքավոր կոշիկների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ-ՀՄԱԱՊՁԲ-20-7/2: HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6546454_1.xml N/A EN