Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Title:
Առողջապահության նախարարության կողմից հայտարարված ՀՀ ԱՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-2020/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգ
Title (EN):
Medical equipment
Title (RU):
Медицинское оборудование
CfT Id:
ՀՀ ԱՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-2020/31
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Առողջապահության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքերի ձեռք բերման նպատակով հայտարարված գնման ընթացակարգ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33111100-ռենտգեն սարքեր
33141223-բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ բազմակոմպոնենտ
33151280-թթվածնի մատակարարման սարք
33151340-ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բժշկական սարքեր
33191550-ցուցասարքեր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
19/11/2020 16:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
04/11/2020 15:13 - 14/11/2020 16:00
Tenders Opening Date:
19/11/2020 16:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
6
Lot Name(1)
[1] ցուցասարքեր
Lot Name(2)
[2] թթվածնի մատակարարման սարք
Lot Name(3)
[3] ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բժշկական սարքեր
Lot Name(4)
[4] թթվածնի մատակարարման սարք
Lot Name(5)
[5] ռենտգեն սարքեր
Lot Name(6)
[6] բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ բազմակոմպոնենտ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
04/11/2020 15:28
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ՀՀ ԱՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-2020/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգ HRAVER-RUS.rar Медицинцское оборудование RU
N/A ՀՀ ԱՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-2020/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգ HRAVER-ENG.rar Medicinal Products EN
N/A ՀՀ ԱՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-2020/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգ HRAVER-ARM.rar ՀՀ ԱՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-2020/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգ HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6619747_1.xml N/A EN