Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ
Title:
«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի 2021թ կարիքների համար` ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/14 ծածկագրով լաբորատոր նյութերի ձեռքբերում
Title (EN):
supply of laboratory materials for CJSC ‘’National center of oncology named after V. A. Fanarjian’’ needs
Title (RU):
приобретения лабораторные материалы для нужд ЗАО национальный центр онкологии имени В.А. Фанарджяна
CfT Id:
ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/14
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
լաբորատոր նյութեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33141144-բժշկական ասեղներ
33691162-լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
33691421-լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ
33691422-լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) փոշի կամ գրանուլներ
33691423-լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
13/11/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
05/11/2020 16:46 - 08/11/2020 10:00
Tenders Opening Date:
13/11/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
103
Lot Name(1)
[1] բժշկական ասեղներ /Վակուումային համակարգի ասեղ/
Lot Name(2)
[2] բժշկական ասեղներ /Ներերակային ստերիլ ասեղներ/
Lot Name(3)
[3] Գլյուկոզայի կալորիմետրիկ եղանակով որոշման համար նախատեսված հավաքածու
Lot Name(4)
[4] Ընդհանուր և ուղղակի բիլիրուբինների որոշման համար նախատեսված հավաքածու
Lot Name(5)
[5] Միզանյութի կալորիմետռիկ եղանակով որոշման համար նախատեսված հավաքածու
Lot Name(6)
[6] Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
Lot Name(7)
[7] Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման հավակածու
Lot Name(8)
[8] Ալբումինի որոշման հավակածու
Lot Name(9)
[9] Sysmex XS- 500i Սելպակ 10 լ
Lot Name(10)
[10] Sysmex XS- 500i Ստրոմատոլայզեր 4DL
Lot Name(11)
[11] Sysmex XS- 500i Ստրոմատոլայզեր 4DS
Lot Name(12)
[12] Sysmex XS- 500i Սուլֆոլայզեր
Lot Name(13)
[13] Sysmex XS- 500i Սելկլին
Lot Name(14)
[14] Sysmex XS- 500iԵ-Չեկ Մակարդակ 1(XS)
Lot Name(15)
[15] Sysmex XS- 500iԵ-Չեկ Մակարդակ 2(XS)
Lot Name(16)
[16] Sysmex XS- 500i Ե-Չեկ Մակարդակ 3(XS)
Lot Name(17)
[17] Լվացող հեղուկ Cobas c111 Cleaner
Lot Name(18)
[18] ISE 9180, սնապակ SNAPPAK
Lot Name(19)
[19] Լվացող լուծույթ ISE 9180, CLEANING SOLUTION
Lot Name(20)
[20] Սոդիում էլեկտրոդ կոնդիցիոներ ISE 9180, SODIUM ELECTRODE CONDITIONER
Lot Name(21)
[21] ԳԳՏՊ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
Lot Name(22)
[22] Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
Lot Name(23)
[23] Ընդհանուր կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
Lot Name(24)
[24] Ընդհանուր ֆոսֆորի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
Lot Name(25)
[25] Ընդհանուր Մագնիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
Lot Name(26)
[26] Na ցիտրիկում Na3C6H5O7
Lot Name(27)
[27] Սուլֆոսալիցիլաթթու C7H6O6S*2H2O
Lot Name(28)
[28] Քացախաթթու CH3COOH
Lot Name(29)
[29] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր
Lot Name(30)
[30] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս ազատ թիրօքսինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
Lot Name(31)
[31] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս ազատ թիրօքսինի կալիբրատոր
Lot Name(32)
[32] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս տրիյոդթիրոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
Lot Name(33)
[33] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս տրիյոդթիրոնինի կալիբրատոր
Lot Name(34)
[34] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս syswach սիսվոշ
Lot Name(35)
[35] Կլինսել Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս CleanCell
Lot Name(36)
[36] Պրոսել Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս ProCell
Lot Name(37)
[37] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ
Lot Name(38)
[38] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ուռուցքային մարկեր
Lot Name(39)
[39] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Ca-125 կալիբրատոր
Lot Name(40)
[40] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Նեյրոն Սպեցոֆիկ Էնոլազի NSE քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
Lot Name(41)
[41] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս NSE կալիբրատոր
Lot Name(42)
[42] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Calcitonin քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
Lot Name(43)
[43] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Calcitonin քանակական որոշման կալիբրատոր
Lot Name(44)
[44] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս CA 19-9 անտիգենի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
Lot Name(45)
[45] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս CA 19-9 անտիգեն կալիբրատոր
Lot Name(46)
[46] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Ալֆա-ֆետոպրոտեինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու
Lot Name(47)
[47] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Ալֆա-Ֆետոպրոտեինի կալիբրատոր
Lot Name(48)
[48] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Խրոնիկ գոնադատրոպինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու
Lot Name(49)
[49] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Խրոնիկ գոնադատրոպինի քանակական որոշման կալիբրատոր
Lot Name(50)
[50] Cobas e 411 SCC քանակական որոշման թեստ հավաքածու
Lot Name(51)
[51] Cobas e 411 SCC կալիբրատոր
Lot Name(52)
[52] Cobas e 411 Elecsys Troponin T hs STAT քանակական որոշման թեստ հավաքածու
Lot Name(53)
[53] Cobas e 411 Տրոպոնին տ բարձր զգայունության կալիբրատոր,Troponin T hs STAT CalSet կալիբրատոր
Lot Name(54)
[54] Cobas e 411 Թիրոգլոբուլինի TG քանակական որոշման թեստ հավաքածու
Lot Name(55)
[55] Cobas e 411, Թիրեոգլոբուլինի կալիբրատոր, TG կալիբրատոր
Lot Name(56)
[56] Cobas e 411 A-TG քանակական որոշման թեստ հավաքածու
Lot Name(57)
[57] Cobas e 411, անտի ԹԳ կալիբրատոր, A-TG կալիբրատոր
Lot Name(58)
[58] Cobas e 411 A-TPO քանակական որոշման թեստ հավաքածու
Lot Name(59)
[59] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս A-TPO կալիբրատոր
Lot Name(60)
[60] Կալցիումի քլորիդ - 10%, CaCl2 – 10%
Lot Name(61)
[61] Start 4 FINNTIPS 2,50ML (X100) (Stago)
Lot Name(62)
[62] Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս ձվարանների քաղցկեղի CA 125 քանակական որոշման թեստ հավաքածու
Lot Name(63)
[63] Ալֆա ամիլազայի որոշման թեստ-կասետ (Alpha-amilase, cobas Integra, cobas c)
Lot Name(64)
[64] Ալբումինի որոշման թեստ-կասետ (Albumin, cobas Integra, cobas c
Lot Name(65)
[65] Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ (Alkaline phosphatase, ALP2, cobas Integra, cobas c
Lot Name(66)
[66] Ալանինամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-կասետ (Alanine Aminotransferase cobas Integra, cobas c
Lot Name(67)
[67] Ասպարտատամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-կասետ (AST cobas Integra, cobas c
Lot Name(68)
[68] Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ (Bilirubin direct, cobas Integra, cobas c
Lot Name(69)
[69] Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ (BIL-T Gen.3, 250Tests, cobas c, Integra
Lot Name(70)
[70] Կալցիումի որոշման թեստ-կասետ (Calcium, cobas Integra, cobas c
Lot Name(71)
[71] Խոլեսթերինի որոշման թեստ-կասետ (Chlesterol, cobas Integra, cobas c
Lot Name(72)
[72] կրեատինինի որոշման թեստ-կասետ (creatinin jaffe, cobas integra, cobas c
Lot Name(73)
[73] D-Dimer որոշման թեստ-կասետ (Tina-quant D-Dimer Gen.2, cobas integra
Lot Name(74)
[74] γ-գլյուտամիլտրանսֆերազա որոշման թեստ-կասետ (γ-Glutamyltransferase ver.2, cobas integra
Lot Name(75)
[75] Գլյուկոզայի որոշման թեստ-կասետ (Glucose HK large,cobas Integra, cobas c
Lot Name(76)
[76] Լակտատդեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-կասետ (Lactate Dehydrogenase, cobas Integra,cobas c
Lot Name(77)
[77] Մագնեզիումի որոշման թեստ-կասետ (Magnesium Gen.2, cobas Integra, cobas c
Lot Name(78)
[78] Անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեստ-կասետ (Phosphate (Inorganic), cobas Integra, cobas c
Lot Name(79)
[79] Ընդհանուր սպիտակուց (TP2, cobas Integra,cobas c
Lot Name(80)
[80] Միզանյութի որոշման թեստ-կասետ (Urea, cobas Integra,
Lot Name(81)
[81] Ստուգաչափիչ (CFAS) cobas Integra 400 plus
Lot Name(82)
[82] Ստուգաչափիչ (D-Dimer Gen.2 Calibrator Set
Lot Name(83)
[83] Ստուգիչ լուծույթներ նախատեսված D-Dimer թեստի համար (D-Dimer Gen.2 Control I/II) cobas Integra 400 plus
Lot Name(84)
[84] Առաջին մակարդակի ստուգիչ (PreciControl ClinChem Multi 1) cobas Integra 400 plus
Lot Name(85)
[85] Երկրորդ մակարդակի ստուգիչ (PreciControl ClinChem Multi 2) cobas Integra 400 plus
Lot Name(86)
[86] Ակտիվացուցիչ cobas Integra 400 plus
Lot Name(87)
[87] Ակտիվացուցիչի տարրաների հավաքածու Cobas Integra 400 plus
Lot Name(88)
[88] Լվացող հեղուկ cobas Integra
Lot Name(89)
[89] Մաքրող կասետ cobas Integra 400 plus
Lot Name(90)
[90] Թափոնների արկղ, Cuvette Waste Box
Lot Name(91)
[91] Նոսրացման լուծույթ NaCl 9% cobas Integra 400 plus
Lot Name(92)
[92] ISE դեպրոտեինազա cobas Integra
Lot Name(93)
[93] Խնամքի հավաքածու
Lot Name(94)
[94] Ասեղների հավաքածու (Probe Set) cobas Integra 400 plus
Lot Name(95)
[95] Ստուգող կասետ cobas Integra 400 plus
Lot Name(96)
[96] Ստուգիչ լուծույթ
Lot Name(97)
[97] C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ կասետ
Lot Name(98)
[98] RF որոշման թեստ-կասետ
Lot Name(99)
[99] կալիբրատոր պրոտեին
Lot Name(100)
[100] կալիբրատոր Preciset RF
Lot Name(101)
[101] կոնտրոլ RF
Lot Name(102)
[102] Միզաթթու
Lot Name(103)
[103] Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման հավակածու
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
05/11/2020 16:33
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A notice notice.docx EN
N/A ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ.docx RU
N/A Հրավեր ՀՐԱՎԵՐ.doc HY
1 ՀՐԱՎԵՐ ՓՈՓՈԽՎԱԾ Հրավեր փոփոխված.zip HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6625667_1.xml N/A EN