Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՄՈՆԹԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՌԱԶՄԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Title:
Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան հիմնադրամի կարիքների համար անհրաժեշտ Սննդի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում
Title (EN):
Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան հիմնադրամի կարիքների համար անհրաժեշտ Սննդի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում
Title (RU):
Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան հիմնադրամի կարիքների համար անհրաժեշտ Սննդի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում
CfT Id:
ՄՄԱՌՎ-ԲՄԾՁԲ-21/1
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Սննդի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
55321100-սննդի պատրաստման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
23/11/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/11/2020 23:13 - 18/11/2020 11:00
Tenders Opening Date:
23/11/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
06/11/2020 23:23
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Invitation Invitation.docx EN
N/A Приглашение Приглашение.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6631043_1.xml N/A EN