Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Title:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար Ակնաղբյուր ավտոճանապարհի 2,85կմ հատվածի և դեպի Մատուռ տանող 0,246 կմ ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/30Շ ծածկագրով հ
Title (EN):
Major repair works of the 2.85 km section of the M-4-Aknaghbyur highway and the 0.246 km road leading to Matur.
Title (RU):
Капитальный ремонт участка 2,85 км автодороги М-4-Акнахбюр и 0,246 км дороги, ведущей в Матур.
CfT Id:
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/30Շ
CFT Unique ID:
2022/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45231177-ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
27/09/2022 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
16/09/2022 09:37 - 22/09/2022 10:00
Tenders Opening Date:
27/09/2022 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
16/09/2022 10:09
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Major repair works of the 2.85 km section of the M-4-Aknaghbyur highway and the 0.246 km road leading to Matur. english (4).docx Major repair works of the 2.85 km section of the M-4-Aknaghbyur highway and the 0.246 km road leading to Matur. EN
N/A Капитальный ремонт участка 2,85 км автодороги М-4-Акнахбюр и 0,246 км дороги, ведущей в Матур. ruseren (5).docx Капитальный ремонт участка 2,85 км автодороги М-4-Акнахбюр и 0,246 км дороги, ведущей в Матур. RU
N/A ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար Ակնաղբյուր ավտոճանապարհի 2,85կմ հատվածի և դեպի Մատուռ տանող 0,246 կմ ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/30Շ ծածկագրով հ հրավեր (1).docx ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_8667907_1.xml N/A EN