Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Title:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/36Շ ծածկագրով կապալային աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր
Title (EN):
ANNOUNCEMENT
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ
CfT Id:
ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/36Շ
CFT Unique ID:
2022/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար կապալային աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45231177-ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/11/2022 17:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/10/2022 16:50 - 13/11/2022 17:00
Tenders Opening Date:
18/11/2022 17:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
19/10/2022 17:22
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT english.docx ANNOUNCEMENT EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ruseren.docx ОБЪЯВЛЕНИЕ RU
N/A Հրավեր հրավեր.docx Հրավեր HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_8753089_1.xml N/A EN