View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերության կարիքների համար շենքերի, շինություններիև տանիքների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերում
Title (EN):
Procurement of services of cost estimation of development of design and estimate documentation for repairing buildings, constructions and roofs for the needs of " Television and Radio Broadcasting Network of Armenian " CJSC,
Title (RU):
Приобретение услуг на разработку проектно-сметной документации и расчет затрат на ремонт зданий и кровель для нужд ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении»
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/17
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերության կարիքների համար շենքերի, շինություններիև տանիքների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
71241200-[en] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
16/05/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
03/05/2019 17:37 - 11/05/2019 12:00
Tenders Opening Date:
16/05/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
7
Lot Name(1)
[1] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում /Պահակատուն/
Lot Name(2)
[2] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում /Տրանսֆորմատորային ենթակայան ԳԵ-126/
Lot Name(3)
[3] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում /Տրանսֆորմատորային ենթակայան ԳԵ-290/
Lot Name(4)
[4] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում /Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական հատված/
Lot Name(5)
[5] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում /H-308մ հեռուստաաշտարակի երկաթբետոնե հիմքեր/
Lot Name(6)
[6] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում /Տրանսպորտային ծառայության վարչական հատված/
Lot Name(7)
[7] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում /Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիք/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
06/05/2019 11:33
Date of Awarding: