View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/28 ծածկագրով գրենական պարագաների ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing office supplies for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приглашение об процедуре котировок по приобретению канцелярских принадлежностей для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/28
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/28 ծածկագրով գրենական պարագաների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
22851200-[en] թղթապանակներ
24911500-[en] սոսինձ
30192121-Ballpoint pens
30192125-Markers
30192130-Pencils
30192160-Correctors
30196100-Meeting planners
30197100-Staples, tacks, drawing pins
30197111-[en] կարիչի մետաղալարե կապեր, փոքր
30197230-[en] թղթապանակ
30197231-[en] թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ
30197232-[en] թղթապանակ, արագակար, թղթյա
30197234-[en] թղթապանակ, կոշտ կազմով
30197321-Staple removers
30197322-[en] կարիչ, 20-50 թերթի համար
30197622-[en] թուղթ, A4 ֆորմատի /21x29.7/
30199400-Gummed or adhesive paper
30234620-[en] ֆլեշ հիշողություն, 4GB
44423600-[en] կպչուն ժապավեններ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
07/02/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
31/01/2020 15:52 - 02/02/2020 11:00
Tenders Opening Date:
07/02/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
24
Lot Name(1)
[1] թղթապանակ, կոշտ կազմով
Lot Name(2)
[2] թղթապանակ
Lot Name(3)
[3] թղթապանակ, արագակար, թղթյա
Lot Name(4)
[4] թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ
Lot Name(5)
[5] մատիտներ
Lot Name(6)
[6] գրիչ գնդիկավոր
Lot Name(7)
[7] թուղթ, A4 ֆորմատի
Lot Name(8)
[8] ֆլեշ հիշողություն, 4GB
Lot Name(9)
[9] ժողովների պլանավորման բլոկնոտներ
Lot Name(10)
[10] շտրիխներ
Lot Name(11)
[11] սոսինձ (աէրոզոլ)
Lot Name(12)
[12] սոսնձապատված կամ կպչուն թուղթ
Lot Name(13)
[13] կպչուն ժապավեններ
Lot Name(14)
[14] կարիչ, մինչ― 20 թերթի համար
Lot Name(15)
[15] կարիչի մետաղալարե կապեր, փոքր
Lot Name(16)
[16] կարիչ, 20-50 թերթի համար
Lot Name(17)
[17] կարիչի մետաղալարե կապեր, մեծ
Lot Name(18)
[18] թղթապանակ
Lot Name(19)
[19] թղթապանակներ
Lot Name(20)
[20] մարկերներ
Lot Name(21)
[21] թուղթ, A4 ֆորմատի
Lot Name(22)
[22] թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ
Lot Name(23)
[23] սոսինձ (աէրոզոլ)
Lot Name(24)
[24] գրիչ գնդիկավոր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
31/01/2020 16:09
Date of Awarding: