View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/26 Երևան քաղաքի Է. Իսաբեկյանի թանգարանի վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Yerevan Isabekyan Museum renovation works
Title (RU):
Приобретения ремонтных работ в музее Э.Исабекяна г. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/26
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Է. Իսաբեկյանի թանգարանի վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611200-[en] մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
25/03/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/02/2020 12:06 - 20/03/2020 10:00
Tenders Opening Date:
25/03/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
11/02/2020 12:17
Date of Awarding: