View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/68 Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Renovation of sloping roofs of multi-apartment buildings in Kentron administrative district of Yerevan
Title (RU):
Ремонтные работы скатных крыш многоквартирных зданий административного округа Кентрон города Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/68
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/68 Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45261124-[en] տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
23/04/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
04/03/2020 11:58 - 18/04/2020 10:00
Tenders Opening Date:
23/04/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
11
Lot Name(1)
[1] 1. Աբովյան 26 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2.Տպագրիչների 8 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] 3.Դեմիրճյան 40 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(4)
[4] 4.Քաջազնունի 8 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(5)
[5] 5.Նար-Դոս 4 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(6)
[6] 6.Ա. Պետրոսյան 6 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(7)
[7] 7.Հանրապետության 71 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(8)
[8] 8.Նար-Դոս 36ա բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(9)
[9] 9.Մաշտոցի 6 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(10)
[10] 10..Խորենացի 20 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(11)
[11] 11.Պարոնյան 11 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
04/03/2020 12:15
Date of Awarding: