View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/74 Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորգման աշխատանքներ
Title (EN):
econstruction of sloping roofs of apartment buildings in Avan administrative district of Yerevan
Title (RU):
Реконструкция крыши многоквартирного жилого дома административного района Аван города Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/74
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45261124-[en] տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
27/04/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/03/2020 09:32 - 22/04/2020 10:00
Tenders Opening Date:
27/04/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] 1.Ավան վարչական շրջանի Աճառյան 16 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ՝
Lot Name(2)
[2] 2.Ավան վարչական շրջանի Աճառյան 20 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ՝
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
06/03/2020 11:24
Date of Awarding: