View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/78 Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի պատուհանների վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Repair of windows of the administrative building of the head of the administration of Nor Nork administrative district of Yerevan
Title (RU):
Капитальный ремонт окон административного здания главы административного района Нор Норк г. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/78
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի պատուհանների վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611300-[en] այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
11/05/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
16/03/2020 09:23 - 06/05/2020 10:00
Tenders Opening Date:
11/05/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
16/03/2020 10:06
Date of Awarding: