View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/77 Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ 2-րդ միկրոշրջանի 1/8-2/8 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Reconstruction of yard area 1 / 8-2 / 8 of Avan-Arinj 2nd micro district of Avan administrative district of Yerevan
Title (RU):
Ремонт Город Ереван, Административный район Авана, Аван-Ариндж 2-й микрорайон 1/8-2/8 реконструкция дворовой территории
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/77
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ 2-րդ միկրոշրջանի 1/8-2/8 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45231270-[en] հանգստի տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
14/05/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
17/03/2020 10:49 - 09/05/2020 10:00
Tenders Opening Date:
14/05/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
17/03/2020 11:00
Date of Awarding: