View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
` ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/43 Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Repair works of emergency balconies of Shengavit administrative district of Yerevan
Title (RU):
Ремонт балконов многоквартирных домов в Шенгавитском административном районе Город Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/43
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45261170-[en] պատշգամբների հետ կապված աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/05/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/03/2020 11:28 - 13/05/2020 10:00
Tenders Opening Date:
18/05/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
19/03/2020 11:47
Date of Awarding: