View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/87 Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի թիվ 88, Նոր Նորք վարչական շրջանի թիվ 98 և Նոր Նորք վարչական շրջանի 104 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Repair works of kindergartens N 88 of Malatia-Sebastia administrative district, N 98 Nork administrative district and Nork Nork administrative district 104
Title (RU):
Капитальный ремонт детских садов N 88 Малатско-Себастийского административного района Еревана, N 98 Норкского административного района и Норкского Норкского административного района 104 г. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/87
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի թիվ 88, Նոր Նորք վարչական շրջանի թիվ 98 և Նոր Նորք վարչական շրջանի 104 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611100-[en] կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/05/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
27/03/2020 12:35 - 15/05/2020 10:00
Tenders Opening Date:
20/05/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] 1. Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ.88 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2. Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի h.98 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] 3. Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի հ.104 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
27/03/2020 12:54
Date of Awarding: