View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/88 Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Reconstruction of yard areas and playgrounds of Arabkir administrative district of Yerevan
Title (RU):
Работ по капитальному ремонту дворовых площадок зданий и детских площадок административного района Арабкир города Ереван,
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/88
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611300-[en] այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
19/05/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
27/03/2020 13:20 - 14/05/2020 10:00
Tenders Opening Date:
19/05/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] 1. Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Խաչատրյան 31/1 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2. Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտասի 45/1 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
27/03/2020 13:36
Date of Awarding: