View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71 Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Reconstruction of yard areas and playgrounds of Nor Nork administrative district of Yerevan
Title (RU):
Ремонт и обслуживание дворовых площадок и детских площадок административного района Нор Норк г.Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71 Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611300-[en] այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/05/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
02/04/2020 12:15 - 16/05/2020 10:00
Tenders Opening Date:
21/05/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
9
Lot Name(1)
[1] 1.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Թոթովենցի 11/2 շենքի հարակից աստիճանների հիմնանորոգում
Lot Name(2)
[2] 2.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Վիլնյուսի 55 շենքի դիմացի աստիճանների հիմնանորոգում
Lot Name(3)
[3] 3.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Դ. Մալյան նրբ. 6 շենքից դեպի հ.96 դպրոց տանող աստիճանների հիմնանորոգում
Lot Name(4)
[4] 4.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Նոր Նորքի 8-րդ զանգ. 36 շենքից դեպի հ.186 դպրոց իջնող աստիճանների հիմնանորոգում
Lot Name(5)
[5] 5.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մառի 2, 4, 6 շենքերի հարակից աստիճանների հիմնանորոգում
Lot Name(6)
[6] 6.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Նոր Նորքի 8-րդ զանգ. 28 շենքից դեպի 34 իջնող աստիճանների հիմնանորոգում
Lot Name(7)
[7] 7.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ. 3 շենքի հարակից աստիճանների հիմնանորոգում
Lot Name(8)
[8] 8.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ. 4 շենքի հարակից աստիճանների հիմնանորոգում
Lot Name(9)
[9] 9.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Շոպրոնի 3-րդ նրբ. 3 շենքի հարակից տարածքի աստիճանների հիմնանորոգում
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
02/04/2020 12:27
Date of Awarding: