View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/57 Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Reconstruction of the park adjacent to Armenia Medical Center of Ajapnyak administrative district of Yerevan
Title (RU):
Ремонт и обслуживание дворовых площадок и игровых площадок в Ачапнякском районег. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/57
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45461100-[en] շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/04/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
08/04/2020 16:18 - 12/04/2020 10:00
Tenders Opening Date:
17/04/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
08/04/2020 16:32
Date of Awarding: