View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83 Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Renovation of yard areas of Kentron administrative district of Yerevan city
Title (RU):
Копиталный ремонт и сохранения дворов и детских площадок Кентрон административный округ г. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611300-[en] այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
27/05/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
09/04/2020 11:34 - 22/05/2020 10:00
Tenders Opening Date:
27/05/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
7
Lot Name(1)
[1] 1.Կիլիկիա 3,4 բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2.Գր. Լուսավորիչ 3 բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] 3.Իսահակյան 38 բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(4)
[4] 4.Նալբանդյան 15 բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(5)
[5] 5.Զավարյան 1,2 բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(6)
[6] 6.Արշակունյանց 8 բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(7)
[7] 7.Այգեստան 9/21 բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
09/04/2020 11:48
Date of Awarding: