View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/76 Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Renovation of asphalt-concrete roof of Kentron administrative district of Yerevan city
Title (RU):
Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц, тротуаров и дворовых территорий административного района Кентрон города Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/76
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45231187-[en] սալահատակման ― ասֆալտապատման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
08/07/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
27/05/2020 11:18 - 03/07/2020 10:00
Tenders Opening Date:
08/07/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
27/05/2020 11:44
Date of Awarding: